Missie en visie

Missie

Vanuit een pedagogische optimistische grondhouding verzorgen wij onderwijs. We bieden de kinderen mogelijkheden om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen binnen een veilige en uitdagende leeromgeving waardoor een passende stap naar het voortgezet onderwijs gemaakt kan worden. De genoemde kernwaarden Kansrijk, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Eigenaarschap liggen ten grondslag aan de manier waarop we onderwijs verzorgen op de Brigantijn.

KANSRIJK:

Bij het uitdragen van onze missie gaan we ervan uit dat ieder kind een rugzak meebrengt met persoonlijke bagage. Vanuit deze diversiteit kan iedereen eigen talenten ontwikkelen. We willen kinderen kansen en een kansrijke uitdagende leeromgeving bieden.

BETROKKENHEID:

Betrokkenheid moet zichtbaar zijn binnen de organisatie waarbij interesse, wederkerige relaties en intrinsieke motivatie belangrijke pijlers zijn.

BETROUWBAARHEID:

Betrouwbaarheid is de basis van waaruit we werken; met wederzijds respect, vanuit integriteit, in veiligheid en met positieve belangstelling voor kinderen, ouders, teamleden en overige partners.

EIGENAARSCHAP:

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen weten wat en hoe ze kunnen leren, reële doelen leren stellen en leren reflecteren. Daarmee creëren we mogelijkheden om een focus aan te brengen op bewustwording van het leerproces en om daar verantwoordelijkheid bij te dragen.

Visie

SBO de Brigantijn is een school voor speciaal basisonderwijs die openstaat voor diversiteit in populatie. We willen elk kind dat tot de zorg van de school behoort de gelegenheid geven om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontplooien.

We werken vanuit verschillende niveaugroepen om (evt. groepsoverstijgend) aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en hen (succes)- ervaringen op te laten doen. We bieden specialistische hulp aan leerlingen, zowel op individueel niveau als op groepsniveau. We willen zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het individuele kind.  Daarbij zorgen we ervoor dat het onderwijs betekenisvol is, zodat kinderen eigenaar willen worden van hun eigen ontwikkeling waardoor ze kunnen ontplooien tot zelfstandig denkend en handelend mens.

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind ertoe doet. We vinden het van belang om kinderen gelegenheid te bieden om te ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en kunnen, om ten einde betekenisvol te zijn binnen de samenleving. We willen kinderen begeleiden om hun eigen kracht te ontdekken en te ontwikkelen. Door eenzelfde vaste structuur en duidelijke verwachtingen voor de kinderen zorgen wij voor de rust in de groep. Kinderen krijgen de mogelijkheid om fouten te maken en daarvan te leren binnen onze veilige kaders. We helpen alle kinderen binnen onze mogelijkheden en geven daarbij ook onze grenzen aan. Dit kan betekenen dat we, indien nodig, soms op zoek moeten naar een nog beter passende onderwijsplek voor een kind buiten de Brigantijn.

We zijn een open en betrokken team met een brede expertise op zowel leergebied als gedrag, we versterken elkaar als team, we doen het samen. Wij zetten de kwaliteiten van ons team in met een open en respectvolle houding. Onze brede expertise en ondersteunende faciliteiten worden zowel binnen als buiten de groepen inzet, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. We hebben meerdere handen in en/of rondom de klas om tegemoet te komen aan onderwijs op maat. Ook op leerkrachtniveau bieden we coachende en begeleidende ondersteuning om in en rondom de groepen het onderwijsaanbod en het klassenmanagement zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoeften van het individuele kind en in relatie met de andere kinderen in de groep.

Dit doen we samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen. Wij waarderen ieder kind en sluiten daarom aan bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden. Wij willen eruit halen wat erin zit en gaan daarbij uit van de nieuwsgierigheid, die van nature aanwezig is bij kinderen, om de wereld om hen heen te ontdekken.

Wij communiceren onze verwachtingen naar ouders, leven dezen na en betrekken ouders zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kind. We zijn duidelijk en betrouwbaar door te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen naar ouders en kinderen en naar elkaar. We hechten aan samenwerking met ouders omdat we vinden dat ouders en school samen verantwoordelijk zijn voor ontwikkelingen van kinderen.